„Спечели с Верея“ - ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Спечели с Верея“

I. Организатор на играта
Организатор на играта „Спечели с Верея“  е „Обединена Млечна Компания“ АД, с адрес на управление гр. Пловдив, бул. Дунав 3, наричан по-долу за краткост ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА.

II. Официални правила
1.    Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на играта (наричани по-долу ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА).
2.    Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на: http://www.vereia.bg.
3.    Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: http://www.vereia.bg.
4.    С участието си в Играта участниците приемат настоящите Официални правила и се задължават да спазват техните условия и срокове.

III. Територия на провеждане на играта
Играта се организира и провежда на територията на Република България, град Плевен, в избрани търговски обекти, изрично обозначени с промоционални рекламни материали „Спечели с Верея“.

IV. Продължителност на играта
Играта стартира на 03.10.2016 г. и приключва на 31.10.2016 г.

V. Право на участие
Право на участие имат всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години, извършващи покупка в избраните търговски обекти.

VI. Участващи търговски марки и опаковки
В Играта участват следните търговски марки и опаковки, продавани от Организатора, наричани по-долу УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ:
Прясно мляко Верея 3% в кутия от 1л
Прясно мляко Верея 1.5% в кутия от 1л
Прясно мляко Верея 3% в кутия от 2л
Прясно мляко Верея 1.5% в кутия от 2л

VII. Описание на наградите
Миксер с марка BOSCH, модел MFQ 3020s – 8 (осем) броя.

VIII. Механизъм на участие в играта:
•    Стъпка 1: Закупете между 03-31.10.2016г. от участващите търговски обекти 2 (два) броя кутии от Участващите опаковки от 1л (Прясно мляко Верея 1л 3% или 1,5% масленост) или 1 брой кутия от Участващите опаковки от 2л (Прясно мляко Верея 2л 3% или 1,5% масленост). Необходимо условие е при закупуването на минимум 2 (два) броя кутии Прясно мляко Верея в разфасовка от 1л те да бъдат вписани на ЕДНА касова бележка (фискален бон).
•    Стъпка 2: Запишете трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовия бон и го пуснете в специално означената Верея кутия за томболи в търговския обект.

IX. Механизъм на спечелване на наградите
1. След приключване на играта, до 02.11.2016 г., комисия, определена от Организатора, ще избере на лотариен принцип осемте победители – чрез томболно изтегляне на общо 8 (осем) от всички касови бележки, пуснати в кутиите за томболи в участващите търговски обекти, които касови бележки да отговарят на описаните по-горе условия. Притежателите на изтеглените касови бележки (чиито имена и телефон са изписани на гърба на съответната касова бележка съгласно настоящите Официални правила) ще спечелят по 1 (една) награда – 1 (един) брой миксер.
2. Победител може да стане само участник, спазил всички правила на играта. В случай, че изтеглена от Организатора касова бележка не отговаря на посочените условия за покупка на минимум 2 броя от участващите опаковки от 1л или 1 брой от участващите опаковки от 2л в търговския обект и с ясно изписани имена и телефон на гърба, Организаторът изтегля нова касова бележка.

X. Разпределение на наградите
1. Всеки печеливш ще бъде информиран чрез телефонно обаждане на предоставения телефонен номер до 03.11.2016г. с информация как да потвърди наградата си и предостави адрес за доставка. Ако спечелилият участник не може да бъде намерен на посочения телефон до 10.11.2016г., за да потвърди наградата си, спечелилият участник губи правото да получи наградата си.
2. Всички награди ще бъдат доставени безплатно за участниците от екип на ОМК АД в срок от 10 работни дни след обявяването им и потвърждение на адрес за доставка. При отсъствие на печелившите участници на посочения адрес, те трябва да се свържат допълнително с Организатора в 10-дневен срок, за да уговорят нова доставка, която ще бъде за сметка на печелившия. Непотърсени награди в този срок няма да бъдат раздавани и ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.
3. При доставяне на наградите участниците ще бъдат заснети с фотоапарат със спечелената награда, като снимковият материал ще бъде публикуван на фейсбук страницата на Верея www.facebook.com/Vereia.
4. Организаторът не се ангажира да покрива каквито и да е други разходи, свързани с получаване на наградите, освен посочените в настоящите Официални правила.
5. Един участник може да спечели само по един брой награда за целия период на играта.
6. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

XI. Отсъствие на паричен еквивалент
Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга изгода.
 
XII. Отговорност
1.    Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на играта или по други подобни поводи.
2.    Организаторът не носи отговорност при възникване на непредвидени и/или форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.
3.    Организаторът си запазва правото да промени периода на играта, ако поради непредвидени и/или форсмажорни обстоятелства не може да активира промоцията на 03.10.2016 г. и/или да я прекрати на 31.10.2016 г.
4.    Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от Организатора, както и негови подизпълнители, само за цели свързани с тази игра.
5.    Организаторът не носи отговорност при невъзмоност да осигури гореописаната в част VII награда по независещи от него обстоятелства и си запазва правото да я замени с друга от същия вид с друга марка или модел на същата стойност.

XIII.    Право на прекратяване
Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка II, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

XIV. Спорове
Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните съдилища в Република България.