ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА „ТВОЯТА ЧАША ЗА МЛЯКО ВЕРЕЯ“

ПРАВИЛА


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА „ТВОЯТА ЧАША ЗА МЛЯКО ВЕРЕЯ“ НА ПРЯСНО МЛЯКО ВЕРЕЯ 1,5% 2Л В ИЗБРАНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, МАРКИРАНИ СЪС СПЕЦИАЛЕН ПРОМОЦИОНАЛЕН СТИКЕР


1.  Организатор
Организатор на промоцията на прясно мляко Верея 1,5% 2л в предварително маркирани с промоционален стикер обекти на територията на Република България (по-долу „Промоцията”) e „Обединена млечна компания” АД, ЕИК 121673766, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Дунав” № 3 (по-долу „Обединена млечна компания АД” или Организатор).
2.  Участници
Търговски обекти – по предварителна договорка с търговски представител на „Обединена млечна компания” АД (или Организатор). Необходими рекламни материали за активиране на промоцията, осигурени от Организатора.
Крайни клиенти - в Промоцията може да участва всяко физическо лице, навършило 18 години, с изключение на лица, работещи за „Обединена млечна компания” АД, както и техни преки родственици, включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи и т.н.
3.  Територия
Промоцията се провежда на територията на Република България.
4.  Правила на Промоцията
4.1. Всеки клиент на обектите, маркирани със специален промоционален стикер, изпълнил условията от точка 4.2. на промоцията от 0:00:01 часа на 14.03.2016г. до 23:59:59 часа на 10.04.2016г. или до изчерпване на промоционалните количества, получава правото да участва в Промоцията.
4.2. За да участват в Промоцията, потребителите трябва да закупят 3 опаковки пресни млека Верея  1,5% 2л с промоционален стикер, да съберат 3 броя промоционални стикери от прясно мляко Верея 1,5% 2л, да ги представят в обект, маркиран със залепен специален промоционален стикер.
4.3. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници при констатирани нарушения.
4.4. Наградите ще бъдат раздадени на момента след предаване на  3 броя промоционални стикери от прясно мляко Верея 1,5% 2л в търговски обект, маркиран със специален промоционален стикер.
4.5. Участието в Промоцията е доброволно.
4.6. Участниците могат да участват неограничен брой пъти в рамките на Промоцията.
5. Период на валидност на Играта
5.1 Активният период за участие, в който потребителите могат да се включат в Промоцията, започва в 0:00:01 часа на 14.03.2016г. и продължава до 23:59:59 часа на 10.04.2016г. или до изчерпване на промоционалните количества.
6. Награди
6.1 Всеки закупил 3 опаковки прясно мляко Верея 1,5% 2л в рамките на Промоцията и предоставил 3 броя промоционални стикери от прясно мляко Верея 1,5% 2л на касата в магазина, маркиран със специален промоционален стикер, получава награда – стъклена чаша Верея.
6.2 Наградите се осигуряват от „Обединена млечна компания” АД.
6.3. Наградите се предоставят в момента на представянето на 3 броя промоционални стикери от прясно мляко Верея 1,5% 2л на касата в магазина, маркиран със специален промоционален стикер.
6.4. Не се допуска размяна на Промоционалната награда за паричната й равностойност или други изгоди.
7. Прекратяване на Промоцията
7.1 Организаторът има неотменимото право да прекрати  Промоцията по всяко време в случай на материални злоупотреби, нарушение на настоящите Общи условия или законодателството на Република България, както и при настъпване на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и Организаторът не носи каквато и да била отговорност за вреди, претърпени от участниците или трети лица, поради прекратяване на Промоцията.
7.2 Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по свое усмотрение.
8. Отговорност
8.1. Организаторът не носи отговорност пред участниците, включително за предоставяне на награди, както и в случай на предоставяне от страна на участник на некоректни промоционални стикери или промоционални стикери от друг продукт, освен прясно мляко Верея 1,5% 2л.
8.2. Организаторът не носи отговорност в случай на промоционални стикери с нарушена/повредена цялост.
8.3. Организаторът не носи отговорност, в случай че наградените са възпрепятствани да вземат своите награди.
8.4. При възникването на евентуални спорове те ще бъдат решавани  в духа на добрия тон и в рамките на Българското законодателство.
9. Спорове
9.1. Всеки спор между Организатора и участниците в Промоция се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
10. Допълнителни разпоредби
10.1. Участниците приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.
10.2. Настоящите Общи условия се публикуват на www.vereia.bg  и са достъпни през целия период на валидност на Промоцията.
10.3. Организаторът има право по всяко време да измени и допълни настоящите Общи условия. Всички изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на www.vereia.bg .
10.4. Повече информация може да бъде получена на телефон: 02 970 69 69 (работно време от 10 до 17:00 ч.)