Официални правила на промоция на пресни млека Верея в магазин Фантастико - гр. Елин Пелин

ПРАВИЛА

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА НА ПРЕСНИ МЛЕКА ВЕРЕЯ В ТВ ФАНТАСТИКО (обект в гр. Елин Пелин)

1.  Организатор

Организатор на промоцията на пресни млека Верея в ТВ Фантастико – обект гр. Елин Пелин (по-долу „Промоцията”) e „Обединена млечна компания” АД, ЕИК 121673766, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Дунав” № 3 (по-долу „Обединена млечна компания АД” или Организатор).

2.  Участници

В Промоцията може да участва всяко физическо лице, навършило 18 години, с изключение на лица, работещи за „Обединена млечна компания” АД, както и техни преки родственици, включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи и т.н.

3.  Територия

Промоцията се провежда на територията на Република България, в магазин на ТВ Фантастико – гр. Елин Пелин.

4.  Правила на Промоцията

4.1. Всеки клиент на ТВ Фантастико – гр. Елин Пелин, изпълнил условията от точка 4.2. на промоцията от 0:00:01 часа на 10.07.2017г. до 23:59:59 часа на 30.07.2017г. или до изчерпване на предвидените награди, получава правото да участва в Промоцията.

4.2. За да участват в Промоцията, потребителите трябва да закупят от ТВ Фантастико – обект гр. Елин Пелин 8 литра прясно мляко Верея (1 литър – един печат; за опаковка от 2Л, клиента получава два печата), да съберат 8 промоционални печата от касите на търговския обект, да представят промо карта с попълнени печати на касата на магазина (промо карти се получват от касата на съответния магазин).

4.3. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници при констатирани нарушения.

4.4. Наградите ще бъдат раздадени на момента след предаване на картата с  8 печата.

4.5. Участието в Промоцията е доброволно.

4.6. Участниците могат да участват неограничен брой пъти в рамките на Промоцията.

5. Период на валидност на Играта

5.1 Активният период за участие, в който потребителите могат да се включат в Промоцията, започва в 0:00:01 часа на 10.07.2017г. и продължава до 23:59:59 часа на 30.07.2017г. или до изчерпване на предвидените награди.

6. Награди

6.1 Всеки закупил 8 литра пресни млека Верея (1л и 2л) в рамките на Промоцията и предоставил промо карта с 8 печата на касата в магазина, получава награда – една стъклена чаша Верея.

6.2 Наградите се осигуряват от „Обединена млечна компания” АД.

6.3. Наградите се предоставят в момента на представянето на промо картата с 8 печата.

6.4. Не се допуска размяна на Промоционалната награда за паричната й равностойност или други изгоди.

7. Прекратяване на Промоцията

7.1 Организаторът има неотменимото право да прекрати  Промоцията по всяко време в случай на материални злоупотреби, нарушение на настоящите Общи условия или законодателството на Република България, както и при настъпване на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и Организаторът не носи каквато и да била отговорност за вреди, претърпени от участниците или трети лица, поради прекратяване на Промоцията.

7.2 Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по свое усмотрение.

8. Отговорност

8.1. Организаторът не носи отговорност пред участниците, включително за предоставяне на награди, както и в случай на предоставяне от страна на участник на непълна карта с печати.

8.2. Организаторът не носи отговорност в случай на карта с нарушена цялост и повредени печати.

8.3. Организаторът не носи отговорност, в случай че наградените са възпрепятствани да вземат своите награди.

8.4. При възникването на евентуални спорове те ще бъдат решавани  в духа на добрия тон и в рамките на Българското законодателство.

9. Спорове

9.1. Всеки спор между Организатора и участниците в Промоция се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

10. Допълнителни разпоредби

10.1. Участниците приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

10.2. Настоящите Общи условия се публикуват на www.vereia.bg  и са достъпни през целия период на валидност на Промоцията.

10.3. Организаторът има право по всяко време да измени и допълни настоящите Общи условия. Всички изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на www.vereia.bg .

10.4. Повече информация може да бъде получена на телефон: 02 970 69 69 (работно време от 10 до 18:00 ч.)