Официални правила на промоцията "Събери 10 капачки Верея, вземи лъжичка Верея, произведена от Tupperware®" на ОМК ЕАД

Гледай
Видео Play the ad Видео клип на кампанията

Съберете 10 капачки и вземете лъжичка от Верея!

*ВИЖ СПИСЪКА С ДИСТРИБУЦИОННИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАГРАДИТЕ ТУК.

Част 1. Организатор НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията "СЪБЕРИ 10 КАПАЧКИ ВЕРЕЯ, ВЗЕМИ ЛЪЖИЧКА ВЕРЕЯ, произведена от TUPPERWARE®" е организирана от Обединена млечна компания ЕАД с адрес по регистрация: Пловдив, ул. Дунав 3, за краткост по-долу наречено ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА.

Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1.  Участниците в промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на промоцията, наречени Официални правила на промоцията.
2.2.    Официалните правила ще бъдат публикувани и достъпни на сайта www.vereia.bg за целия период на промоцията.
2.3.    Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила на промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта www.vereia.bg
2.4.    С участието си в промоцията участниците приемат и се обвързват с Официалните правила на промоцията и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

Част 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ ПРОМОЦИЯТА

Промоцията "СЪБЕРИ 10 КАПАЧКИ ВЕРЕЯ, ВЗЕМИ ЛЪЖИЧКА ВЕРЕЯ, произведена от TUPPERWARE®" се организира и провежда на територията на Република България.

Част 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1.  Право на участие в Промоцията имат всички физически лица, живеещи на територията на Република България, навършили 18 години към 1ви май 2018г.
4.2.  В промоцията нямат право да участват служителите на ОМК ЕАД, рекламна агенция ДДБ, както и членовете на семействата им.

Част 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1.  Промоцията стартира на 01.05.2018г. и продължава до 31.07.2018г. или до изчерпване на количествата на рекламните продукти, ако това се случи преди обявения краен срок 31.07.2018г.
5.2.  Организаторът не носи отговорност за предоставяне на рекламни продукти, съгласно Част 9, след дата 31.07.2018г., независимо от това, че след тази дата в търговската мрежа биха могли да се намират участващи опаковки, (както са посочени в част 6 по-долу).

Част 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

В промоцията участват следните продукти на Обединена Млечна Компания ЕАД, наричани по-долу „участващи опаковки":
-  Верея Кисело мляко 4.5% масленост в кофичка от 400гр.
-  Верея Кисело мляко 2.9% масленост в кофичка от 400гр.
-  Верея Кисело мляко 3.6% масленост по БДС в кофичка от 400гр.
-  Верея Кисело мляко 2% масленост по БДС в кофичка от 400гр.
-  Верея Кисело мляко 0.1% масленост в кофичка от 400гр.
-  Верея Екстра Кисело мляко 3% масленост в кофичка от 400гр.
Участващите опаковки ще бъдат обозначени с промоционален дизайн на капачката с надпис "СЪБЕРИ 10 КАПАЧКИ ВЕРЕЯ, ВЗЕМИ ЛЪЖИЧКА ВЕРЕЯ, произведена от TUPPERWARE®"

Част 7. ОПИСАНИЕ НА Рекламните продукти

Рекламните продукти, , които ще бъдат раздавани по време на промоцията, са следните:

Рекламен продукт

Общ брой рекламни продукти

Описание на рекламния продукт

Лъжичка Верея, произведена от TUPPERWARE®

300 000

Рекламният продукт е произведен от TUPPERWARE®. Лъжичката е изработена от висококачествена, 100% рециклируема и несъдържаща BPA (Бисфенол А) пластмаса за многократна употреба с дължина 193 мм

Част 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1.   Закупете участваща опаковка и запазете промоционалната капачка с надпис "СЪБЕРИ 10 КАПАЧКИ ВЕРЕЯ, ВЗЕМИ ЛЪЖИЧКА ВЕРЕЯ, произведена от TUPPERWARE®".
8.2. Съберете 10 промоционални капачки от произволен вид кисело мляко Верея от участващи опаковки, предайте ги в търговски обект от списъка съгласно Приложение 1 и обозначен с промоционален стикер и вземете рекламен продукт – лъжичка ВЕРЕЯ, произведена от TUPPERWARE®.

Част 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕКЛАМЕН ПРОДУКТ

9.1.    Ако съберете 10 капачки от участващите опаковки на кисели млека Верея и ги представите в търговски обект, посочен в Приложение 1 и обозначен с промоционален стикер между 1.05.2018г. и 31.07.2018г., при наличност ще получите рекламен продукт – лъжичка ВЕРЕЯ, произведена от TUPPERWARE®.
Пълен списък на участващите търговски обекти може да намерите ТУК.
9.2.    За целите на промоцията Организаторът е осигурил потребителска телефонна линия 0700 800 62 (таксува се съгласно тарифния план), на която при необходимост можете да направите справка за най-близкия до Вас търговски обект, от който може да получите рекламен продукт.
9.3.    При получаване на рекламния продукт участникът следва да удостовери с документ, че има навършени 18 години към 1ви май 2018г. Организаторът и участващите дистрибуционни центрове са администратори на лични данни. Нито организаторът, нито участващите дистрибуционни центрове ще съхраняват лични данни във връзка с промоцията.
9.4.    Рекламните продукти не могат да бъдат заменяни и нямат паричен еквивалент.

Част 10. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ ПЕЧЕЛИВШИ КАПАЧКИ

10.1. Рекламните продукти се предоставят на участници, имащи право на участие в промоцията, срещу валидни печеливши капачки в комплект от 10бр., само ако те са отпечатани от Организатора и са обозначени с промоционален дизайн с надпис "10 капачки събери и лъжичка Верея на TUPPERWARE® вземи".
10.2. Промоционални капачки, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат печатни, производствени или други грешки и дефекти, включително манипулация на капачката, се считат за невалидни и не участват в промоцията.
10.3. На капачките трябва ясно да се вижда както промоционалния дизайн, така и датата на производство на продукта.
10.4. Рекламен продукт се предоставя само срещу пълен комплект от 10 валидни капачки.

Част 11. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ КАПАЧКИ

Организаторът и търговците на дребно, които продават участващи опаковки, не носят отговорност за печатни грешки или други нарушения на целостта на капачките.

Част 12. ОТГОВОРНОСТ

12.1. Организаторът на промоцията не отговаря и няма да бъде страна по спорове за собственост на печеливши капачки.
12.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху печелившите капачки, не ограничават правото на лице да получи рекламен продукт при изпълнение на условията по Официалните правила.
12.3. Всички предявени печеливши капачки подлежат на проверка от Организатора.
12.4. Всички претенции за рекламен продукт, предявени след определените крайни срокове по Част 5, се считат за невалидни.
12.5. Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на рекламен продукт, предявени след определените крайни срокове или след изчерпването на количествата на рекламните продукти.
12.6. Организаторът на промоцията не отговаря за качеството на рекламните продукти.

Част 13. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

Не се допуска размяна на рекламен продукт срещу пари и други изгоди.

Част 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на участващи продукти.

Част 15. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки съдебен потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.